Peristat.nl

Met trots presenteren wij Peristat.nl, een tool voor perinatale cijfers in Nederland. Informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen wordt hier getoond. Met behulp van onderstaand keuzemenu kunt u de gewenste gegevens selecteren. Aan de rechterzijde verschijnt een overzichtsfiguur en kunt u - middels de tabbladen - doorgaan naar een tabel of trendfiguur.

Tip: de gehele tabel is gemakkelijk te selecteren en te plakken in Excel voor verdere toepassingen

Perined kent een dynamische databank met naleveringen en aanpassingen, waardoor bij iedere nieuwe berekening ook de cijfers van voorgaande jaren herberekend worden. Dit kan kleine verschuivingen in de aantallen opleveren als de data voor deze tool geüpdatet wordt. Verschillen tussen groepen of over de jaren heen kunnen door toeval worden veroorzaakt. Wees voorzichtig met het trekken van conclusies op basis van deze gegevens alleen.
De gegevens van peristat.nl kunnen geciteerd worden als:
Perined, Utrecht, 2020, geraadpleegd via: www.peristat.nl
Peristat.nl is een product van Perined en volgt haar geldende privacyregels: https://www.perined.nl/cookieverklaring
De in deze tool opgenomen gegevens zijn door de samenstellers met de uiterste zorgvuldigheid verwerkt. Voor gegevens die desondanks onvolledig of onjuist mochten zijn, kan Perined in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van de gegevens uit deze tool is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld zoals hieronder omschreven. Van de publicaties waarin gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze tool, ontvangen wij graag een exemplaar.
Correspondentie: info@perined.nl
Versie: 2.0, data geüpdatet: 30-10-2020, tool geüpdatet: 14-12-2020